Gizlilik ve KVKK

Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, Açıkel Avukatlık Bürosu’nun aşağıda sayılan kişiler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı, başkalarıyla paylaşıldığı ve başka şekillerde işlendiğini açıklamaktadır:

İnternet sitemizi ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler;

Müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat yetkilileri;

Firmamıza mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve firmamızın kişisel veri elde ettiği diğer kişiler.

Bu Gizlilik Bildirimi kapsamında “kişisel veriler“, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Site ziyaretçileri, müvekkiller, potansiyel müvekkiller, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerle ilgili aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz:

Temel veriler: İsim, unvan, bağlı olduğu organizasyon, iş sorumlulukları, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli olduğu ölçüde sizin tarafınızdan sağlanan ve KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırılan bilgiler.

Kayıt verileri: Haber bülteni talepleri, etkinlik ve seminer kayıtları, abonelikler, indirme kayıtları ve kullanıcı adı ve şifreler.

Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillere ilişkin veya müvekkillerden üçüncü kişilerle ilgili olarak elde edilen kişisel veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.

Uyumluluk verileri: Nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri ve hukuki inceleme sonuç verileri.

İş adaylarına ilişkin veriler: İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak diğer kişiler tarafından sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan veriler.

Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler.

Kişisel verileri, doğrudan ilgili kişiler veya müvekkiller, çalışanlar ve kamuya açık çeşitli kaynaklardan topluyoruz. Çalışanlar, müşteriler veya diğer kişiler hakkında müvekkillerinden veri elde edilmesi durumunda, söz konusu verilerin bize KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aktarılmasını sağlamak müvekkilin sorumluluğundadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki dayanaklar kapsamında işliyoruz:

Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için temel verileri, kayıt verilerini ve müvekkil hizmet verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz ile olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.

İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, kayıt verilerini, bilgilendirme verilerini ve müvekkil hizmet verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz ve tedarikçilerimizle olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.

Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; yasal hizmetler, yasal güncellemeler, hizmetler hakkında size bilgi vermek için bilgilendirme verileri, temel verileri, kayıt verileri ve müvekkil hizmet verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında size, özel ve ilgili bilgilendirme, güncellemeler ve davetler sunmak için bu verileri işliyoruz.

Uyumluluğu sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, yeni müvekkillerin kimliklerini kontrol etmek ve kara para aklama ve/veya sahteciliği önlemek gibi amaçlar kapsamında temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini, özel nitelikli kişisel verileri ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için işlenmektedir.

İşe alım ve hizmet sağlayıcı yönetimini sağlamak ve gelişim süreçlerini yönetmek için iş adaylarına ilişkin verileri ve uyumluluk verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, işe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi ile tabi olduğumuz hukuki yükümlülükler ile ilgili işe alım gizlilik politikası kapsamında tabi olduğumuz yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileri aşağıda belirtilen üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için kişisel verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar arasında; örneğin müvekkil alım sistemimizin, finans sistemlerimizin ve müvekkil ilişkileri yönetimi veri tabanlarımıza ilişkin hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere altyapı ve elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları yer almaktadır.

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür kişisel verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

Finansal kuruluşlar: Kişisel verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşıyoruz.

Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla kişisel verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı ve güvenliğimizi veya başkalarının haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için kişisel verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. 

Bilgilendirme Mesajları

Size bilgilendirme mesajları gönderme amacıyla kişisel verilerinizi işlediğimiz takdirde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme mesajlarında, ilgili yönlendirmeleri takip ederek ya da aşağıda belirtildiği şekilde bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür iletişimleri almamayı tercih edebilirsiniz.

İlgili Kişi Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Erişim: Bazı istisnalara tabi olmak kaydıyla, sizin hakkınızda işlediğimiz kişisel verilerin, size elektronik ortamda sağlayacağımız bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir talepte bulunmanız halinde, söz konusu bilgileri size sağlamadan önce kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz. Eğer kişisel verilerin birden fazla kopyasını talep ediyorsanız sizden makul bir ücret isteyebiliriz.

Düzeltme: Sizin hakkınızda işlediğimiz eksik veya yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Silme: Yasal bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek veya yasal bir hak talebi oluşturmak, yerine getirmek veya savunmak için veya ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz yerine getirmek için bu verileri saklamamız gerekmediği sürece, sizin hakkınızda işlediğimiz kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İtiraz: Kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimiz kapsamında işlediğimiz takdirde, özel durumunuza bağlı olarak söz konusu işleme faaliyetine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Meşru menfaatlerimizin haklarınıza ve menfaatlerinize üstün gelmediği durumlarda veya yasal bir talebin oluşturulması, yerine getirilmesi veya savunulması için ya da ilgili mevzuat uyarınca verileri işlemeye devam etmemiz gerekmiyorsa, talebinizi yerine getireceğiz.

Rızanın geri alınmasıKişisel verilerinizi işlememize yönelik rıza verdiyseniz, herhangi bir zamanda ücretsiz olarak rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

KVKK uyarınca;

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu aleyhinizde ortaya çıkabilecek sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak ve gizlilik uygulamalarımıza ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz: