Çalışma Alanlarımız

Açıkel, geniş bir yelpazede hukuki konularda yardımda bulunan bir avukatlık bürosudur. Çalışma alanlarımız ana hatlarıyla aşağıdakileri kapsamaktadır.

Aile Hukuku

Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi,
Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi.

Alacak Takibi ve İcra

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin yapılması ve süreçlerin takibi ile raporlandırılması,
Alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde hukuk ve ceza davalarının takibi işleri,
Kıymetli evraka ilişkin işlemler ve bunlara dair danışmanlık hizmetinin verilmesi.
Konkordato ve İflas,
İflas Erteleme ve Yapılandırma,
Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralma, ortak girişim, şirketlerin satın alınması, satılması, şirkete finansman sağlanması, büyüme sağlanması ve ayrılma projelerinin her aşamasında temsili,
Durum tespiti raporları hazırlanması, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi hizmetinin verilmesi,
İK yapılandırılması ve çözüm ortaklarının sağlanması,
Kurumsal yapının oluşturulması, danışmanlık ve yönetim,
SPK mevzuatı süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
Sektöre yönelik distribütörlük, ortak pazarlama, ortak tanıtım, lisans, tedarik, franchise ve yönetim sözleşmeleri dahil sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi hizmetinin verilmesi.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Enerji sektöründeki sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi hizmetinin verilmesi,
Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri,
EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,
Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri,
EPC ve O&M sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
İdari otoritelerin kararları ile ilgili İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsili ve diğer her türlü enerji ve doğal kaynaklar ile ilgili işlemler hakkında avukatlık hizmetinin verilmesi,
Lisans sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi,
Üretim paylaşım sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi,
Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi,
Proje finansmanlarının ve geliştirmelerin sağlanması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi, projelerin sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi,
Projelerin uygulanması aşamasında çözüm ortaklarımızla birlikte teknik destek ve denetlemenin sağlanması ve süreçlerin takibinin teknik ve hukuki olarak takip edilmesi ve çözümlenmesi,
Vergi dağıtım sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi.

Fikri Mülkiyet

Gayrimenkul Hukuku

Avm, rezidans, site yönetimi, turizm ve otel proje danışmanlıkları,
Alt yüklenici sözleşmeleri,
Alım – Satım sözleşmeleri,
Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
Emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve yürütülmesi,
Gayrimenkul finansmanı,
Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması,
İpotek ve mortgage işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
Kira sözleşmelerinin geçerlilik süresi boyunca takibi ve yönetimi,
Mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Mimari telif ve lisans anlaşmaları,
Mühendislik ve alım sözleşmeleri,
Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
Tapu işlemleri,
Yabancıların mülk edinmesi,
Yönetim planlarının geliştirilmesi.

İdare ve Vergi Hukuku

Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü ve davalarda temsili,
Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
İdari otoriteler nezdinde temsili, idari düzenlemeler, tebliğler, kararname, karar ve idari işlemler hakkında gerek yerel mahkemeler gerekse Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaf çözümü hizmeti,
Kamulaştırma ve imar planından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve davaların takibi,
Vergi planlaması ve yapılandırması.
Vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,
Varlık yönetimi

İş ve Çalışma Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK kapsamında ilgili mevzuat ve uygulama hakkında veri sorumlusuna ve ilgili departmanlarına eğitim verilmesi,
KVKK dokümantasyonlarının hazırlanması ve denetlenmesi,
GDPR ve KVKK değişikliklerinin takibi ve ilgili dokümantasyonların güncellenmesi,
Kurum yazışmalarının sağlanması,
Başvuru sahipleri ile yazışmaların sağlanması,
Müvekkillerin veri kayıt sistemlerinin oluşturulması,
KVKK kapsamında tüm sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi.

Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri,
Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi,
Her çeşit sözleşmenin oluşturulması, müzakeresi ve incelenmesi,
İstihdamın yapılandırılması,
İş organizasyonunun yapılması, Kapsamlı kurumsal yönetim hizmetleri ve mevzuata uyumun sağlanması,
Kuruluş ve faaliyet süreçlerinin takibi,
Kooperatiflerin dağılması ve tasfiyesi,
Kooperatif veya kooperatif birliklerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri,
Ön yapılandırma,
Pay devirleri,
Şube veya irtibat bürosunun kuruluşunun sağlanması,
Yerli ve yabancı şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin sürekli danışmanlık sağlanması,
Yöneticilerin atanması,
Yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluklarından doğan davaların takibi ve yürütülmesi,
Tasfiye,
Temel kurumsal yönetim hizmetleri,
Vergi dairesi kaydı,
Vergisel yapılandırma.

Marka Koruması

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ana Sözleşme,
Bölünmeler,
Elektronik Ticaret,
Franchising/Bayilik İşlemleri ve sözleşmeleri,
Gizlilik Sözleşmeleri,
Haksız rekabetin önlenmesi,
Hukuki durum tespit raporlaması,
İmza Sirküleri & İç Yönergeler,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uyum Süreçleri,
Ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri ve sınırlı sorumlu ortaklık sözleşmeleri,
Özel Sermaye İşlemleri ve Yatırımları,
Sermaye artırımları ve indirimleri,
Sermaye Piyasaları Uyum Süreçleri,
Sıkıntılı Şirket İşlemleri,
Sözleşmeler,
Şirket Kuruluşu ve genel kurul toplantılarının yapılması,
Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu,
Yeniden Yapılandırma,
Ticari uyuşmazlıklarda dava ve uyuşmazlık çözümü uygulamaları,
Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili,
Türk Ticaret Kanununa Uygunluk Eğitimi,
Varlık Satışları,
Tüm Diğer Şirket İşlemleri ve Gündelik Avukatlık Hizmetleri,
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları.